Forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser for:

Rose Advokater
Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund
(”Advokatvirksomheden”)
CVR.nr. 25 86 33 13
E-mail: caspar.rose@roseadvokater.dk

Disse forretningsbetingelser beskriver grundlaget for, hvorledes Advokatvirksomheden yder juridisk bistand og rådgivning medmindre andet er aftalt med klienten.

Arbejdsopgaven
Advokatvirksomheden yder bistand på grundlag af klientens beskrivelse af opgaven, i det omfang det ikke strider mod gældende lov eller andre retsregler. Advokatvirksomheden forbeholder sig altid ret til at påtage sig en opgave uden at give nogen begrundelse derfor.

Interessekonflikt
Inden opgaven sættes i gang undersøges det, om der er en interessekonflikt, og eventuelle omstændigheder drøftes i givet fald med klienten. Med respekt for interessekonfliktreglerne er Advokatvirksomheden ikke afskåret fra at yde rådgivning til andre virksomheder i samme branche som klientens.

Honorar
Honoraret beregnes efter medgået tid på grundlag af en timesats, der fastsættes ud fra hvervets karakter, herunder krav om specialistviden og kompleksitet, det med hvervet forbundne ansvar og betydning for klienten, herunder de involverede værdier. Timesatsen oplyses ved aftaleindgåelsen eller i anerkendelsesbrev. Advokatvirksomheden foretager løbende registrering af den medgåede tid i enheder af 10 minutter. Samtidig gives en kort beskrivelse af det udførte arbejde for de pågældende tidspunkter. På begæring udleveres kopi af den foretagne tidsregistrering til klienten, når der afregnes efter medgået tid. I særlige tilfælde kan der aftales et fast honorar for en nærmere beskrevet opgave.

Konstateres det, at der er behov for at inddrage yderligere opgaver under hvervet, afregnes disse efter medgået tid som anført medmindre der indgås særskilt aftale om fast pris for sådanne yderligere opgaver. Advokatvirksomheden vil gøre klienten bekendt med, at en opgave falder uden for fastprisaftalen, så der kan træffes ny aftale herom. Ved afregning gives en overordnet beskrivelse af den ydede bistand. Det beregnede salær tillægges moms i henhold til gældende lovgivning.

Betalingsbetingelser
Fakturaer skal betales netto kontant. Ved betaling senere end 14 dage efter udstedelsesdato tillægges renter med 1 pct. pr. påbegyndt kalendermåned fra udstedelsesdato. Ved afsendelse af rykkerskrivelser kan der pålægges gebyr med kr. 100 pr. rykkerskrivelse. I erhvervsforhold tillægges omkostninger med 350 kr. Fakturering og forudbetaling.

Bistand, der strækker sig over en længere periode, afregnes à conto månedsvis eller kvartalsvis. Enkeltstående sager af begrænset varighed afregnes samlet, når hvervet er afsluttet. Klienten er forpligtet til på anfordring af indbetale beløb til dækning af Advokatvirksomhedens udlæg til retsafgifter, tinglysningsafgifter og lign. En ekspedition, der kræver betaling af sådanne beløb, foretages ikke, før beløbet er indbetalt. Advokatvirksomheden forbeholder sig i øvrigt til at kræve forudbetaling af et passende à conto beløb til dækning af løbende advokathonorar.

Tavshedspligt
Advokatvirksomheden og alle, der arbejder for Advokatvirksomheden i forbindelse med en sag, er underlagt absolut tavshedspligt om alle forhold vedrørende sagen og klienten.

Kommunikation
Kommunikation mellem Advokatvirksomheden og klienten varetages i vidt omfang ved e-mails, som udover den deri indeholdte meddelelse kan indeholde vedlagte dokumenter m.v. E-mails krypteres ikke, men kan efter aftale med klienten sikres ved anvendelse af password. Alle e-mails og dermed følgende dokumenter, der sendes til Advokatvirksomheden, bliver lagret elektronisk. Opmærksomheden henledes på, at data, der udveksles via e-mail, kan komme til uvedkommende tredjemands kundskab.

Dette gælder også fortrolige oplysninger og data beskyttet af password. Advokatvirksomheden kan ikke gøres ansvarlig herfor. Hvidvask og terrorfinansiering – identifikation af klienter og Advokatvirksomhed i Danmark er omfattet af reglerne i Hvidvaskningsloven om bekæmpelse og forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Når en sag oprettes, kan klienten blive bedt at give person- og virksomheds-oplysninger (navn, adresse og Cpr.nr./CVR-nummer, ejerkreds og ledelse samt tegningsregel) og aflevere billedlegitimation (kopi af pas eller kørekort/ID). Klienten kan også blive bedt om at oplyse hvor betalinger, der går gennem Advokatvirksomheden, stammer fra.

Opsigelse
Såvel klienten som Advokatvirksomheden kan til enhver tid bringe hvervet til ophør. Advokatvirksomhedens opsigelse skal ske med respekt for de Advokatetiske Regler, som sikrer, at klienten ikke uden anden skadevirkning afskæres fra at søge anden juridisk bistand. Opsigelse kan også ske med rimeligt varsel med henblik på, at Advokatvirksomheden med respekt for de Advokatetiske Regler kan tage arbejde for andre klienter. Opsiger klienten opdraget, før det er afsluttet, er Advokatvirksomheden berettiget til honorar og dækning af omkostninger indtil opdraget er bragt til ophør, i det omfang Advokatvirksomheden efter aftale eller for at beskytte klientens interesser, fortsat udfører arbejde eller afholder omkostninger for klienten.

Forretningsgrundlag og arbejdsopgaver
Nærmere information om Rose Advokater kan hentes på hjemmesiden: www.roseadvokater.dk Advokat Caspar Rose er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet, herunder Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og reglerne om god advokatskik. Advokat Caspar Rose er dækket af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Dahlberg Assurance Agentur A/S at Lloyd’s Insurance Company S.A. Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomhed udøvet af advokat Caspar Rose.

Charlottenlund
December 2020