Udgivelser på dansk

2019
Effekten af Cornerstone-investorer ved børsnoteringer – et empirisk studie, (fælles med Catharina Thorseth Blach og Jens Dueholm), Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, nr. 2, 2019

Gennemførelse af det aktionærrettighedsdirektiv – 2. del. Tilskyndelsen til aktivt ejerskab med vægt på konsekvenserne for finansielle virksomheder, (fælles med Peer Schaumburg Müller), Revision og Regnskabsvæsen, nr. 3, 2019

Opsamling på implementeringen af ændringerne af aktionærrettighedsdirektivet (fælles med Peer Schaumburg Müller), Revision og Regnskabsvæsen, nr. 8, 2019

Aktionærrettighedsdirektivet – konsekvenserne af implementeringen for danske selskaber, (fælles med Peer Schaumburg Müller), Revision og Regnskabsvæsen, nr. 1, 2019

2018
Overtagelse af nordiske børsnoterede selskaber – skabes der værdi og i givet fald for hvem? (fælles med Magnus Lerkerød og Daniel Sørheim), Revison og Regnskabsvæsen, nr. 7, 2018

Hedgefondes aktivist kampagner – Analyse af hvorvidt værdiskabelsen til aktionærerne afhænger af målselskabers og hedgefondes geografiske hjemsted, (fælles med Nikolaj D. Bang og Kristoffer W. Nøhr), Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 4, 2018

Er hedgefondsaktivisme positivt for aktionærerne – et europæisk baseret studie (fælles med Nikolaj D. Bang og Kristoffer W. Nøhr), Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 3, 2018

2017
Analyse af, hvilke faktorer der påvirker præmien ved majoritetstilbud på børsnoterede selskaber på NASDAQ OMX Nordic, (fælles med Philip Guldbech Aschenbrenner), Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, nr. 2/3, 2017

2014
Analyse af kontraktrummet for ledelsesaflønning i børsnoterede selskaber – har man skabt en Pandoras æske? (fælles med Kristian Lysholt og Igor Taflev), Erhvervsjuridisk Tidsskrift, oktober 2014

Betydningen af selskabernes corporate governance struktur for CEO aflønning i børsnoterede selskaber (fælles med Kristian Lysholt og Igor Taflev), Revision og Regnskabsvæsen, oktober 2014

Værdien af revisionsudvalg i bestyrelsen, herunder arbejdet med risikostyring – set ud fra et corporate forskningsmæssigt perspektiv (fælles med statsautoriseret revisor Anni Haraszuk), 2014, Nr. 2. Revision og Regnskabsvæsen

2013
Corporate governance og corporate social responsibility, kapitel i bogen: Vækst og innovation – rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere, bog udgivet af LETT, 2013

Performanceeffekten af virksomhedernes efterlevelse af corporate governance anbefalingerne – med fokus på bestyrelsessammensætning, vederlag og revision (fælles Nicolai Søpstad), Revision og Regnskabsvæsen 2013, nr. 12

Nye lovinitiativer for flere kvinder i ledelsen, kapitel 12 i bogen ”Selskaber – Aktuelle emner”, redigeret af Mette Neville og Karsten Engsig Sørensen, Jurist og Økonomforbundet 2013

Konsekvenserne af corporate governance strukturen i pengeinstitutterne i tiden op til finanskrisen, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2013

Danske børsnoterede selskabers efterlevelse af corporate governance anbefalingerne, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, nr. 2, 2013

Mangfoldighed i bestyrelsen – betydningen af nationalitet og køn i de største nordiske og tyske virksomheder (fælles med Peter Munch-Madsen and Maja Funch), Revision og Regnskabsvæsen, nr. 1, januar 2013

2012
Tildeling af incitamentskontrakter til ledende medarbejdere, kapitel i HR-JURA Magasinet, særudgave om virksomhedsoverdragelser og personale, nr. 2. Efterår 2012

Performanceeffekter af overtagelsesværn blandt de største børsnoterede selskaber i Europa (fælles med Christian Seest), Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, nr. 2, 2012

Performanceeffekten af flere kvinder i danske virksomheders bestyrelser – et bidrag til kvotedebatten (joint with Thor Hougaard and Anders Lorentz Münter), Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, Nr. 1, 2012

2011
Fokus på ledelsesansvaret i krisetider, INSPI 12, 2011

Hvad gik galt: Analyse af de danske pengeinstitutter op til finanskrisen, Revision og Regnskabsvæsen, nr. 12, 2011

Værdien af Corporate Governance, kapitel 4.4. i bogen ”Risk Management”, forlaget Andersen, 2011

Skaber god corporate governance økonomisk værdi for aktionærerne? Revision og Regnskabsvæsen, 9, 2011 (fælles med Christian Seest)

Performanceeffekten af stemme og ejerlofter i danske pengeinstitutter. (fælles med Jens Skiffard), Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, nr. 2, oktober 2011

2010
Kritikken af pengeinstitutternes ejer og stemmelofter hviler på et alt for spinkelt grundlag, Finans/Invest 3/2010

Kapitel 4 med overskriften ”Ledelsesstruktur” i værket ”Den nye selskabslov”, (Mette Neville og Karsten Engsig Sørensen, red.) DJØF forlag

2008
Ledelsens loyalitetsforpligtelse i en overtagelsessituation – bør ledelsen kunne modarbejde en overtagelse, eller skal aktionærerne spørges først? (fælles med Klint Klingberg-Jensen), Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, nr. 3, 2008

2007
Private equity i den juridiske organs øje – stærke kræfter ønsker (selv)regulering, Finans/Invest, november, 2007

Analyse af EU-Kommissionens undersøgelse af proportionalitet mellem ejerskab og kontrol i europæiske børsnoterede virksomheder, Revision & Regnskabsvæsen nr.12, 2007

Måling af aktionærbeskyttelse i et komparativt perspektiv, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, Nr. 1, 2007

2006
Bør ledelsesansvaret strammes? Et retsøkonomisk bidrag, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, Nr. 3, 2006

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. En udfordring for dansk selskabsledelse (fælles med Hans Kurt Kvist), april 2006, Handelshøjskolens Forlag

Forkøbsrettigheder – betydning og faldgrupper, (fælles med Michael Møller), Finans/Invest 2, 2006

Økonomistyring- en ny kobling til corporate governance (fælles med Carsten Mejer), Ledelse og Erhvervsøkonomi, juni 2006

Kan den danske model overleve? Corporate governance i Danmark, Dansk Industri, 2006

2005
Virkningen af ledelsens ejerskab i danske børsnoterede virksomheder, Revision og Regnskabsvæsen 34-39, december 2005

Bestyrelsesdiversitet og værdiskabelse i danske børsnoterede selskaber, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2005 Vol. 2 s. 69-82

Bestyrelsessammensætning og finansiel performance i danske børsnoterede virksomheder – belyst i et corporate governance perspektiv, (2005) Ledelse og Erhvervsøkonomi 4.

Fremmer øget institutionelt ejerskab virksomhedernes værdiskabelse? Finans/Invest, nr 4, 2005

Institutionelle investorer som aktive ejere – gør de en forskel? Civiløkonomen, maj 2005

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i danske virksomheder – konsekvenser for corporate governance og stakeholder teori, Tidsskrift for Arbejdsliv, Vol. 7, s. 34-50, 2005

2004
Ledelsens loyalitetsforpligtelse. Stakeholder versus shareholder value paradigmet, Revision og Regnskabsvæsen, nr. 12, december, 2004

Medarbejderrepræsentation i danske bestyrelser – politiske og økonomiske konsekvenser, Økonomi og Politik, nr. 3, 2004

EU’s overtagelsesdirektiv – nogle retlige og økonomiske betragtninger, INSPI, nr. 4, 2004

2003
Forbudet mod insider handel – en retsøkonomisk analyse, november, 2003, 4, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret s. 477-494

Corporate governance. Overtagelsesværn og corporate governance – en retlig og økonomisk analyse af Jyske Banks oprettelse af to fonde for at undgå overtagelse (fælles med Lennart Lynge Andersen), Finans/Invest, marts, 2004

Aktier med differentieret stemmeret (A- og B aktier) – en retsøkonomisk analyse, Samfundsøkonomen, 2003: 5

2002
Aktiehandel over Internettet – en udfordring, Fondsrådets Årsberetning 2002

Overtagelsesværns indflydelse på ledelsens incitamenter, Ledelse og Erhvervsøkonomi 4, 2002

Børsnoterede selskabers overtagelsesværn og finansiel performance, Revision og Regnskabsvæsen, nr. 11, 2002

Aktionærbeskyttelse og investorinformation – er de gældende regler for børsnoterede selskabers oplysningsforpligtelser tilstrækkelige? Finansfokus, 2002, nr.3

2001
Aktiemarkedets Reaktion på Indførelsen af Incitamentsprogrammer,
Nationaløkonomisk Tidsskrift 2001, 139

Investor møders indflydelse på kursdannelsen, Finans/Invest, juni 2001

Danske børsnoterede selskabers værn mod overtagelse i et corporate governance perspektiv, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2001: 2

Om decharge i børsnoterede selskaber – en empirisk analyse, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2002

2000
Økonomisk Analyse af Kontraktsrettens Misligholdelsesbeføjelser, Samfundsøkonomen, 2000: 3

Bør Kontrakter om Kunstig Befrugtning forbydes ved Lov? Samfundsøkonomen 2000:1

Internationale publikationer

2019
The perceived influence of employee board members on decisions in Denmark and Norway (joint with Inger Hagen), European Journal of Industrial Relations, 2019

2018
Are board-level employee representatives representative of current industrial sectors or not, if not what are the consequences, Book chapter, edited by Jeremy Waddington, Wolters Kluwer, 2018

2017
In search of value drivers in mergers and acquisitions: The Nordic evidence (joint with D. Sørheim and M. Lerkerød, International Journal of Business Science and Applied Management, 2017

Stock Market Reactions to CEO Succession Announcements – Inside versus outside recruitment, Journal of Management and Governance, 2017

2016
Firm Performance and comply or explain disclosure in Corporate Governance, European Management Journal, 2016, vol. 34, iss. 3, pp: 202-222

The Relationship between Corporate Governance Characteristics and Credit Risk Exposure in Banks – Implications for Financial Regulation, accepted for publication in the European Journal of Law and Economics, 2016, April

2015
Effective Governance in the Era of Disruptive Changes in Business.- Illustrated by the Tata Capital Framework: The Vital Role of the Audit Committee and Internal Audit, (joint with David Sherman and Anni Harazuk), Revision og Regnskabsvæsen December 2015

Listed firm’s level of stakeholder transparency – Evidence from the Danish corporate governance code, accepted for publication in the International Journal of Business Science and Applied Management, 2017

2015
Reactions to corporate insider’s transactions – do legal stock market disclosure rules have an impact? (joint with Nicolai Søpstad), European Journal of Law and Economics, November, 2015

Employee Representation and Board Size in the Nordic Countries (joint with Steen Thomsen and Dorte Kronborg), European Journal of Law and Economics, March, 2015

Risk Management in the new global context – The Tata Capital approach to risk management: From an audit committee and internal audit view, (joint with David H. Sherman and Anni H. Haraszuk), March 2015, December 2015

Good faith and Game Theory, Chapter in Encyclopedia of Law and Economics, 2016

Concentrated ownership, Chapter in Encyclopedia of Law and Economics, 2016

2013
Does board diversity really matter? Gender does not, but citizenship does, (joint with Maja Funch and Peter Munch- Madsen), International Journal of Business Science and Applied Management, vol. 8, iss. 1, 2013

Financial Regulation and Risk Governance, Chapter in the new book entitled “Global Asset Management: Strategies, Risks, Processes, and Technologies”, edited by Michael Pinedo and Ingo Walter, SimCorp Strategy Lab, 2013

2012
The New European Shareholder Rights Directive – Removing barriers and Creating Opportunities for Increased Shareholder Activism, Journal of Management and Governance, 2012, 16, 269-284

When the trust of the Danish banking system was jeopardized, book chapter in Evolution of corporate governance in banks, 2012 edited by prof. Alexander Kostyuk

2011
Director’s liability and investor protection: A law and finance perspective, European Journal of Law and Economics, 31: 287-305, 2011

2010
The Transfer of Property Rights by Thefts – an Economic Analysis, European Journal of Law and Economics, 30: 247-266, 2010

2009
New Challenges for Operational Risk after the Financial Crisis, Journal of Applied IT and Investment Management, April 2009

Understanding the financial crisis: Investment, risk and governance (joint book project with Steen Thomsen and Ole Risager) 2009

2008
Employee appointed board members and corporate governance, European Business Organization Law Review, 9:215-235, 2008

A critical analysis of the one share – one vote controversy, International Journal of Disclosure and Governance, Vol. 5, No. 2, 2008

The Challenges of Quantifying Investor Protection in a Comparative Context, European Business Organization Law Review, 8: 369-400, 2008

2007
Can Institutional Investors Fix the Corporate Governance Problem? – Some Danish Evidence, Journal of Management and Governance Vol. 11:405-428, 2007

The New Corporate Vehicle Societas Europaea (SE): Consequences for European Corporate Governance, Corporate governance: An International Review, 2007, Vol. 15, No. 2:112-121

Does Female Board Representation Influence Firm Performance? – the Danish Evidence, Corporate Governance: An International Review, 2007, Vol. 15, No. 2: 404-413

2006
Board Composition and Corporate Governance– a Multivariate Analysis of Listed Danish Firms, European Journal of Law and Economics, 2006 Vol. 21: 113-127

2005
Takeover Defenses Influence on Managerial Incentives, International Review of Law and Economics 25: 556-577, 2005

Managerial Ownership and Firm Performance of Listed Danish Firms – in Search of the Missing Link, European Management Journal, Vol. 23, No. 5, 2005 pp. 542-553

On the Use of Specific Performance in Civil Law and Enforcement Costs,
(joint with Henrik Lando), International Review of Law and Economics, Vol. 24, pp. 473-487, 2005

The Composition of Semi-Two Tier Corporate Boards and Firm Performance: The Danish Evidence, Corporate Governance: An International Review, Vol. 13, No.5 pp. 691-701, 2005

2004
Stakeholder vs. Shareholder Value: A Matter of Contractual Failures, European Journal of Law and Economics, 18, p.77-97, 2004

The Impact of Corporate Reputation on Performance – Some Danish Evidence (joint with Steen Thomsen), European Management Journal 22, No. 2 pp. 201-210 (2004).

Foundation Ownership and Financial Performance: Do Companies Need Owners? (joint with Steen Thomsen), European Journal of Law and Economics 2004 Vol. 18, pp.343-364

2003
Impact of Investor Meetings/presentations on Share Prices, Insider Trading and Securities Regulation, International Review of Law and Economics 2003 Vol. 23, 3, pp. 1-11

The Danish Corporate Governance System: From Stakeholder Orientation Towards Shareholder Value, (joint with Carsten Mejer), Corporate Governance: An International Review 11, No.4 pp. 335-334, October 2003

Corporate Financial Performance and the Use of Takeover Defenses, (2002), European Journal of law and Economics, Vol. 13, No. 2 pp. 91-113

Caspar Rose forfatterskab
Caspar Rose forfatterskab